Magatartás és szorgalom

A magatartás értékelésének szempontjai

1Megfelel az iskolai követelményeknek

 • A házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása.
 • Szükség esetén aktív kiállás a rendbontók, a fegyelmezetlenek ellen az iskolai viselkedés szabályainak megtartása érdekében.

2. A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony

 • Beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének elősegítése.
 • Aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában.
 • Segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában.

3. Megfelelés az általános viselkedésnormáknak

 • Udvarias, figyelmes viselkedés és kulturált hangnem minden körülmény között.

 

Az értékelés módja

 Példás a tanuló magatartása, ha

 • Viselkedése példamutató, udvarias.
 • Véleményét bátran, őszintén, megfelelő formában mondja el.
 • Tiszteli a közösség hagyományait, motiválja társait a közösségért végzett munkára, a közösségi munkában aktív.
 • Az iskolai és iskolán kívüli magatartása megfelel a házirend előírásainak.

  a tanuló magatartása, ha

 • Véleményét őszintén, megfelelő formában közli.
 • Társaival szemben ritkán ragadtatja el magát, általában tisztelettudó.
 • Közösségi munkája nem eléggé kezdeményező, de általában a rábízott feladatokat megoldja.
 • A házirend előírásait általában betartja.

 Változó a tanuló magatartása, ha

 • Véleményét nem a megfelelő formában mondja el.
 • A kulturált viselkedés szabályai ellen sokszor vét, olykor szerénytelen, kirívó.
 • Közösségi feladatot csak ösztönzésre, alkalomszerűen vállal.
 • Gyakran vét az iskolai élet – házirend – szabályai ellen.

 Rossz a tanuló magatartása, ha

 • Másokra is romboló hatással van magaviseletével.
 • Durvaság, gorombaság, megengedhetetlen viselkedés és hangnem jellemzi a felnőttekkel és társaival szemben.
 • A közösséghez való viszonyát a közöny, az érdektelenség jellemzi, és időnként szándékosan szembekerül a közösség követelményeivel.
 • Tanítási órákon zavarja mások munkáját.

A szorgalom értékelésének szempontjai

 1.  Motiváltság
 • Az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény.
 1. A tanulási folyamatban való részvétel
 • Kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés.
 • Fegyelmezett, aktív tanórai viselkedés

Az értékelés módja

Példás a tanuló szorgalma, ha

 • Munkavégzése igényes, pontos, megbízható.
 • Önálló, érdeklődő és többféle feladatot vállal.
 • Minden tantárgyban elvégzi feladatait.

 a tanuló szorgalma, ha

 • Rendszeresen, figyelmesen és erőfeszítéssel végzi tanulmányi munkáját.
 • Időnként ösztönzésre szorul.
 • Tud segítséget kérni és azt hasznosítani.
 • Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.

Változó a tanuló szorgalma, ha

 • A tanulmányi munkájában ösztönözni kell.
 • Munkatempója ingadozó.
 • Munkája pontatlan, rendszertelen.
 • Érdeklődése szűk, szétszórtság jellemzi.

 Hanyag a tanuló szorgalma, ha

 • Munkájában megbízhatatlan, fegyelmezetlen.
 • Nem törődik kötelességeivel, a tudás megszerzése iránt közömbös, feladatát nem végzi el.
Scroll to Top